რა სერვისები აქვს ქვიარებისთვის თემიდას

თემიდა

ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციები ქვიარ ადამიანებისთვის თანასწორი და უსაფრთხო სოციალური, პოლიტიკური და სამართლებრივი გარემოსა და ღირსეული ცხოვრების შექმნისთვის მუშაობენ. მიზნის მისაღწევად, სხვადასხვა აქტივობის გარდა, რომლებიც გულისხმობს ქვიარ ადამიანების უფლებების ადვოკატირებას, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და სხვა, ორგანიზაციები ქვიარ ადამიანებს სერვისებსაც სთავაზობენ.

სერვისებს შორისაა ქვიარ ადამიანების ინფორმირება მათი უფლებების, შესაძლებლობებისა და არადისკრიმინაციული მიდგომების შესახებ; ასევე, იურიდიული და ფსიქოლოგიური მომსახურება, სოციალური მუშაკის მომსახურება, უფასო ტესტირებები სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე და სხვა. სერვისები ხორციელდება, როგორც სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიის გზით, ასევე — შეხვედრებისა და ტრენინგების მეშვეობითაც.

ორგანიზაციებს შორის არიან თანასწორობის მოძრაობა, თემიდა, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG), თბილისი პრაიდი, პერიფერია.

ამ სტატიაში თემიდას სერვისებს განვიხილავთ.

თემიდა

ქვიარ ასოციაცია თემიდა 2015 წელს, “ქალთა ფონდის” მხარდაჭერით დაარსდა, როგორც ქალთა კლუბი. კლუბის მიზანი იყო საქართველოში ფემინისტური მოძრაობის გაძლიერება და ტრანს-ფემინიზმის მხარდაჭერა. ორგანიზაციაში 2019 წლიდან აირჩა ახალი გამგეობა და დღეს ორგანიზაცია პოზიციონირებს, როგორც ტრანს ლედ, ქვიარ აქტივისტური ორგანიზაცია.

თემიდა ქვიარ-აქტივისტური, მემარცხენე ტრანს სათემო ორგანიზაციაა, რომელიც ორგანიზდება, მუშაობს და  იბრძვის ტრანს და ქვიარ ადამიანებისთვის უსაფრთხო, თანასწორი და ღირსეული პოლიტიკური, უფლებრივი და სოციალური გარემოს მშენებლობისთვის, რაც კვლევაზე დაფუძნებული, მონაწილეობითი ადვოკატირების გზით მიიღწევა;

ორგანიზაციის  მიზანია ტრანსი ადამიანებისთვის ღირსეული, თანასწორი და სამართლიანი პოლიტიკური, უფლებრივი და სოციალური გარემოს მშენებლობა, სადაც მათი საჭიროებები, წუხილები, გამოწვევები და უფლებები აღიარებული და მხარდაჭერილია სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ.

ორგანიზაციის ამოცანაა ტრანს ადამიანების ხმების, აგენტობის და მონაწილეობის გაძლიერება და თემის თვითორგანიზების ხელშეწყობა, რასაც ტრანს ადამიანების პირდაპირი მხარდაჭერის, გაძლიერებისა და სოლიდარული კავშირების მშენებლობისა გზით აღწევენ.

ორგანიზაციის მუშაობის სტრატეგიულ მიმართულებებად სახელდება:

 • ტრანს და ქვიარ ადამიანებისთვის სამართლიანი, ღირსეული და თანასწორი პოლიტიკური, სამართლებრივი, სოციალური გარემოს შექმნა;
 • დემოკრატიული, არაიერარქიული, სოლიდარული ტრანს თემის მშენებლობა, რომელიც თემის წევრებისთვის ყველა საჭირო სერვისის მიწოდებითა და რადიკალური გარდაქმნებისთვის თემის დემოკრატიული თვითორგანიზების და კოლექტიური მოქმედების გზებით მიიღწევა;
 • პატრიარქალური, ეკონომიკური და კულტურული ჩაგვრების შესახებ კრიტიკული ცოდნის შექმნა და საზოგადოებრივი დისკუსიების, ასევე ქვიარ და ტრანს ადამიანების გამოცდილებების, ყოფის ხილვადობის ხელშეწყობა, სადაც არსებითად მნიშვნელოვანია ზიანის მიყენების, ობიექტივიზაციის და ვიქტიმიზაციის არ დაშვების პრინციპების დაცვა;
 • სოლიდარული კავშირების შენება იმ ადგილობრივ და საერთაშორისო პროგრესულ აქტივისტურ ჯგუფებთან, ორგანიზაციებთან და ალიანსებთან, რომლებიც ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული ჩაგვრის წინააღმდეგ იბრძვიან და ორგანიზდებიან.

თემიდას სერვისები

თემიდა სხვადასხვა უფასო და ანონიმურ სერვისს გვთავაზობს. მათ შორისაა:

დროებითი საცხოვრისი

თუ ლგბტქი თემის წევრი ხარ, განიცდი ძალადობას ან ხარ სხვა კრიზისულ მდგომარეობაში და დაკარგე საცხოვრისი, თემიდა დროებით საცხოვრისს გთავაზობს.

საცხოვრისი ფუნქციონირებს 24 საათის განმავლობაში, სადაც ზრუნვას გასწევს სპეციალისტების მიერ დაკომპლექტებული მულტიფუნქციური გუნდი.

საცხოვრისში არსებული სერვისები:

 • საცხოვრისში განთავსება;
 • სამჯერადი კვება;
 • სოციალური მუშაკის მომსახურება;
 • ფსიქოლოგის მომსახურება;
 • იურიდიული დახმარება;
 • სამედიცინო მომსახურება;
 • დასაქმების კონსულტაცია.

სერვისის საჭიროების შემთხვევაში 24/7 ორგანიზაციასთან დაკავშირება შესაძლებელია ელ-ფოსტით ან ტელეფონით:

დასაქმების კონსულტანტი

დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, ქვიარ ასოციაცია თემიდა სამუშაოს მაძიებელ დაინტერესებულ პირებს ინდივიდუალურ და ჯგუფურ კონსულტაციებს სთავაზობს. საკონსულტაციო შეხვედრები მიზნად ისახავს, სამუშაოს მაძიებელ პირებს მიაწოდოს ინფორმაცია დასაქმების შესაძლებლობებზე, მათ შრომით უფლებებზე, ხელი შეუწყოს იმ უნარებისა და კომპეტენციების გაუმჯობესებაში, რომლებიც მნიშვნელოვნად გაზრდის მათი დასაქმების შესაძლებლობას. ასევე, დაინტერესებულ პირებს შეეძლებათ მიიღონ პროფესიული კონსულტირების და კარიერის დაგეგმვის ინდივიდუალური მომსახურება. აღნიშნული სერვისი განკუთვნილია ტრანს და არაბინარული გენდერული იდენტობის მქონე ადამიანებისთვის. ჯგუფური საკონსულტაციო შეხვედრები იმართება თვეში ერთხელ. შეხვედრაზე დასასწრებად საჭიროა, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა.

სოციალური მუშაკი

თემიდა ტრანს და ქვიარ ადამიანებს სოციალური მუშაკის უფასო დახმარებასაც გთავაზობთ. კრიზისული სიტუაციების დროს სოციალურ მუშაკს შეუძლია:

 • სოციალური თანხლება გაგიწიოთ ნებისმიერ დაწესებულებაში (კლინიკა, იუსტიციის სახლი, პოლიცია და სხვ.);
 • გადაუდებელი სამედიცინო ხარჯების ან მედიკამენტების თანადაფინანსება;
 • საკვებით უზრუნველყოფა;
 • დასაქმების კონსულტაცია;
 • საცხოვრისის პოვნა;
 • ჰორმონალური თერაპიის კონსულტაცია;
 • ოჯახის წევრების კონსულტაცია გენდერთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

სერვისის მისაღებად ორგანიზაციასთან დაკავშირება შესაძლებელია შემდეგნაირად:

იურიდიული დახმარება

თემიდა თემის წევრებს უფასო იურიდიული დახმარების სერვისს სთავაზობს. სერვისი მოიცავს სასამართლო წარმომადგენლობას, სატელეფონო/დისტანციურ კონსულტაციას – ადმინისტრაციულ, სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე.

თემიდა სამართლებრივად დაგეხმარებათ იმ შემთხვევაშიც, თუ ორიენტაციის/გენდერული იდენტობის გამო გახდით დისკრიმინაციისა და ძალადობის მსხვერპლი, ან დისკრიმინაციული მოტივით სერვისების მიწოდებაზე უარი გეთქვათ და სხვა.

 • სერვისის მისაღებად დაუკავშირდით შემდეგ ნომერს: +995 555 95 81 16

თანასწორთა კონსულტაცია

თუ სხვა ტრანს/არაბინარული ადამიანებისგან გენდერულ ტრანზიციაზე მეტის გაგება გჭირდება,  ეს სერვისი შენთვისაა. თანასწორთა განმანათლებლები გასწევენ კონსულტაციებს ონლაინ ან ოფისში შემდეგ საკითხებზე:

 • ჰორმონალური თერაპია;
 • მკერდის რეკონსტრუქცია;
 • გენიტალიების რეკონსტრუქცია;
 • მეგობრული კლინიკები და ექიმები;
 • მეტყველების თერაპია;
 • სექსოლოგია, ფსიქოლოგია, ფსიქიატრია – რესურსები.

შეხვედრის დასაჯავშნად დარეკეთ ნომერზე:

 • +995 555 958 116;

დაუკავშირდით ორგანიზაციას ელ.ფოსტაზე:

აივ-ტესტირება / კონდომები

ტრანს და ქვიარ ადამიანებს თემიდა აივ და სხვა სქესობრივი ინფექციების პრევენციულ პაკეტს სთავაზობს: კონდომები (პრეზერვატივები), ლუბრიკანტები და აივ ინფექციის სწრაფი ტესტი. ასევე, შეგიძლიათ მეგობრულ ექიმთან/კონსულტანტთან ჩაიტაროთ ტესტირება და მკურნალობა სქესობრივი გზით გადამდებ სხვა დაავადებაზე:

 • სიფილისი;
 • გონორეა;
 • ქლამიდიოზი;
 • ტრიქომონიაზი;
 • B და C ვირუსული ჰეპატიტები;
 • სოკოვანი დაავადებები.

სერვისის მისაღებად ორგანიზაციასთან დაკავშირებას შეძლებთ შემდეგნაირად:

ფსიქოლოგის კონსულტაცია

თემიდა ტრანს/ქვიარ ადამიანებს ფსიქოლოგის უფასო მომსახურებასაც სთავაზობს. ფსიქოლოგის მომსახურება პირველად კონსულტაციას, ფსიქო-დიაგნოსტიკას, თერაპიას, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამის სპეციალისტთან გადამისამართებას მოიცავს. ფსიქოლოგის მომსახურებას გასცემენ მეგობრული სპეციალისტები, კონფიდენციალურობის სრული დაცვით.

აღნიშნული მომსახურების ორგანიზაციასთან დაკავშირებას შეძლებთ:

პირადობის მოწმობაში სახელის შეცვლა

თუ პირადობის მოწმობაში სახელის ცვლილება გსურთ, თემიდა ტრანს ადამიანებს სახელის შეცვლის მხარდაჭერის უფასო სერვისს სთავაზობს. ორგანიზაცია სოციალურ თანხლებას გაგიწევთ იუსტიციის სახლსა და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში თქვენთვის სასურველი სახელის პირადობის დოკუმენტში და სხვა საბუთებში ცვლილებისთვის. საჭიროების შემთხვევაში, ორგანიზაცია გაიღებს შესაბამის ფინანსურ ხარჯსაც.

სერვისის მისაღებად ორგანიზაციას დაუკავშირდით ტელეფონის ნომერზე:

 • +995 555 95 81 16

ან მისწერეთ ორგანიზაციის ელ.ფოსტაზე:

ზემოთ ჩამოთვლილი სერვისების (და არამხოლოდ) შესახებ დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, თემიდასთან კონტაქტი მოცემულ ბმულზე, კონტაქტის გრაფაში გადასვლითაა შესაძლებელი.

წაიკითხეთ სხვა ორგანიზაციების სერვისების შესახებაც: