რა სერვისები აქვს ქვიარებისთვის WISG-ს

WISG

ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციები ქვიარ ადამიანებისთვის თანასწორი და უსაფრთხო სოციალური, პოლიტიკური და სამართლებრივი გარემოსა და ღირსეული ცხოვრების შექმნისთვის მუშაობენ. მიზნის მისაღწევად, სხვადასხვა აქტივობის გარდა, რომლებიც გულისხმობს ქვიარ ადამიანების უფლებების ადვოკატირებას, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და სხვა, ორგანიზაციები ქვიარ ადამიანებს სერვისებსაც სთავაზობენ.

სერვისებს შორისაა ქვიარ ადამიანების ინფორმირება მათი უფლებების, შესაძლებლობებისა და არადისკრიმინაციული მიდგომების შესახებ; ასევე, იურიდიული და ფსიქოლოგიური მომსახურება, სოციალური მუშაკის მომსახურება, უფასო ტესტირებები სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე და სხვა. სერვისები ხორციელდება, როგორც სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიის გზით, ასევე — შეხვედრებისა და ტრენინგების მეშვეობითაც.

ორგანიზაციებს შორის არიან თანასწორობის მოძრაობა, თემიდა, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG), თბილისი პრაიდი, პერიფერია.

ამ სტატიაში ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სერვისებს განვიხილავთ.

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG) რვა სხვადასხვა პროფესიის ქალმა 2000 წელს დააარსა, რათა მხარი დაეჭირათ ქალთა თანაბარი მონაწილეობისთვის ცხოვრების სხვადასხვა სფეროსა და სოციალური ცვლილებისკენ მიმართულ საქმიანობაში.

WISG მიიჩნევს, რომ პატრიარქალურ საზოგადოებაში ქალი ვერ სარგებლობს თანაბარი შესაძლებლობებით და საზოგადოებრივი სიკეთით, ქალთა შრომა და წვლილი საზოგადოებრივ განვითარებაში შეუმჩნეველი და არასათანადოდ აღიარებულია; ქალი აღიქმება, როგორც კულტურისა და პოლიტიკის ობიექტი და არა სუბიექტი. შესაბამისად, ჯგუფის საქმიანობა და ძალისხმევა დაარსების დღიდან მიმართულია ქვეყანაში არსებული ვითარების გამოსწორებასა და უფლებრივი თანასწორობის მიღწევაზე. WISG ფოკუსირებულია ლესბოსელი, ბისექსუალი ქალებისა და ტრანსგენდერი ადამიანების გაძლიერებაზე.

ორგანიზაციის მისიაა ფემინისტური იდეების პოპულარიზაცია, ქალთა აქტივიზმის განვითარებისა და უსაფრთხო გარემოს ფორმირების ხელშეწყობა, რომელშიც სექსიზმი და ჰომო/ბი/ტრანსფობია აღიარებულია, როგორც საზოგადოებრივი პრობლემა კულტურულ, სოციალურ, სამართლებრივ და პოლიტიკურ დონეზე. WISG-ის მიზანია სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად განავითაროს ორგანიზაციული მართვის მოდელი, რომელიც ეფექტიანად უზრუნველყოფს ფემინისტური იდეების პოპულარიზაციას, ასევე ლბტი ქალთა ინტეგრირებას საზოგადოებაში მათი პერსონალური განვითარების, ადვოკატირებისა და აქტივიზმში ჩართულობის გზით.

ორგანიზაციის ხედვის თანახმად, ერთ-ერთი მუდმივი გამოწვევა, როგორც ორგანიზაციულ, ისე — საზოგადოებრივ დონეზე, უსაფრთხო ფემინისტური სივრცის შექმნის საკითხია. WISG-ში მიიჩნევენ, რომ ამ მიზნისთვის, ქალთა და ქვიარ ორგანიზაციებში მნიშვნელოვანია არსებული მართვის მოდელების გადააზრება ფემინისტური პერსპექტივიდან, რათა ჰორიზონტალური, თანაგაზიარებული და ურთიერთზრუნვაზე დაფუძნებული მიდგომა ორგანიზაციული კულტურის განუყოფელ ნაწილად იქცეს.

ორგანიზაციის სერვისები

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი სხვადასხვა უფასო და ანონიმურ სერვისს გვთავაზობს. მათ შორისაა:

სოციალური მუშაკი

სოციალური მუშაკი პირველი ხვდება ორგანიზაციაში ამა თუ იმ მომსახურების მისაღებად მისულ ადამიანს, მასთან ერთად აფასებს საჭიროებებს და ადგენს ცვლილებების გეგმას. ასევე, საჭიროების მიხედვით, ამისამართებს ორგანიზაციის შიგნით ან ორგანიზაციის გარეთ სპეციალისტებთან თუ სერვისებთან და სურვილის შემთხვევაში, ჩართულია პროცესში. გარდა ამისა, ორგანიზაცია თემის წევრებს ეხმარება დასაქმების უნარ-ჩვევების შეძენასა და დასაქმებაში, ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების მიღებაში, პოტენციალისა და რესურსების გამოვლინებასა და რეალიზებაში და სხვა.

ამასთან, სოციალური მუშაკები ბენეფიციარების ოჯახის წევრებთან მუშაობენ, თუ ამის საჭიროება და თანხმობა არსებობს, ხოლო არასრულწლოვანი ბენეფიციარის შემთხვევაში — მშობლის ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობის საფუძველზე.

იურისტი

WISG-ში შეგიძლიათ მიიღოთ სამართლებრივ კონსულტაცია და შემდგომი მომსახურება სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე, რაც გულისხმობს სატელეფონო, ონლაინ თუ პირადად კონსულტაციას, საადვოკატო მომსახურებას და წარმომადგენლობას სახელმწიფო უწყებებსა თუ სასამართლოში. გარდა ამისა, იურისტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქმის შემთხვევაში, სტრატეგიულ საქმის წარმოებას საკონსტიტუციო სასამართლოში, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და გაეროს ორგანოებში ახორციელებს.

ფსიქოლოგი

ფსიქოლოგიური კონსულტაცია ინდივიდუალურ და ჯგუფურ მუშაობას მოიცავს და მისი მიზანია სერვისის მიმღებთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. ფსიქოლოგიური კონსულტირება სერვისის მიმღების ოჯახის წევრების და/ან მხარდამჭერი ადამიანების ფსიქოგანათლებასა და გაძლიერებას ითვალისწინებს. კონსულტაცია შესაძლოა დისტანციურად, ტელეკომუნიკაციის გზით განხორციელდეს, თუ არსებობს გადაადგილების სირთულე ან სხვა გამოუვალი მდგომარეობა. კონსულტანტი-ფსიქოლოგის მუშაობა ეფუძნება საერთაშორისო პროფესიული ეთიკის სტანდარტებს, ითვალისწინებს კონფიდენციალურობის პრინციპის მკაცრად დაცვასა და უსაფრთხო სივრცის შექმნას სერვისის მიმღებთათვის.

სექსოლოგი

სექსოლოგის კონსულტაცია ინდივიდუალურ მუშაობას მოიცავს და მისი მიზანია სერვისის მიმღები ადამიანის სექსუალურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. სექსოლოგის კონსულტირება გულისხმობს სერვისის მიმღების ინფორმირებას გენდერთან და სექსუალობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, პარტნიორული ურთიერთობის ნიუანსებზე, მიმღებლობის დიაპაზონსა და რეპერტუარზე. სექსოლოგთან კონსულტირებისას შესაძლებელია სექსუალური დარღვევების გამორიცხვა და პრევენცია. სერვისის მიმღებს შესაძლებლობა ეძლევა ექიმთან ერთად შეაფასოს საკუთარი სექსუალობის, გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის ინდივიდუალური თავისებურებები. ექიმი სექსოლოგი ხელმძღვანელობს სამედიცინო ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტითა და კონფიდენციალურობის სრული დაცვით.

უფასო სერვისების მისაღებად ან/და მეტი კითხვის შემთხვევაში ორგანიზაციასთან დაკავშირება შესაძლებელია შემდეგნაირად:

ხოლო სიახლეების ნახვა ორგანიზაციის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ.

წაიკითხეთ სხვა ორგანიზაციების სერვისების შესახებაც: