12 რეკომენდაცია სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან საბრძოლველად — ევროპის საბჭო

The Council of Europe

ევროპის საბჭოს ანტიდისკრიმინაციის, მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიის მმართველმა კომიტეტმა (CDADI) 12 რეკომენდაცია გამოაქვეყნა, რომლებიც ლგბტი ადამიანების მიმართ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებთან საბრძოლველადაა გათვლილი ორგანიზაციის წევრი ქვეყნებისთვის ევროპაში.

CDADI–ის ახალი ანგარიში სექსუალურ ორიენტაციაზე, გენდერულ იდენტობაზე, გენდერულ გამოხატვასა და სქესობრივ მახასიათებლებზე დაფუძნებულ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე (SOGIESC) ფოკუსირდება. 

კომიტეტის მიერ გაცემული რეკომენდაციები ღონისძიებათა ფართო სპექტრს მოიცავს. მათ შორისაა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ტრენინგები, გადამზადება და ცნობიერების ამაღლება; ასევე, მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომი ანგარიშების წარმოება, არსებული კანონმდებლობის უკეთესად იმპლემენტაცია და აღსრულება. ანგარიშში საუბარია საერთაშორისო სტანდარტზეც, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის დეფინიციაზე, სოგის ნიშნით დისკრიმინირებულ ადამიანთა უკეთ მხარდაჭერაზე, სამოქალაქო საზოგადოების როლსა და ჩივილის არსებულ მექანიზმებსა და მის მომდევნო პროცესებზე.

ანგარიში კომიტეტის სამუშაო ჯგუფის მიერ SOGIESC შესახებ მომზადდა, როგორც წლიური თემატური განხილვის პროცესის ნაწილი. მასში განხილულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს რამდენიმე საქმე, რომლებიც სამუშაო ჯგუფისთვის ამ საკითხთან დაკავშირებული პრობლემების საილუსტრაციოდ მნიშვნელოვანი იყო. ეს შემთხვევები ხაზს უსვამს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობასა და მოვალეობას, ჩაატაროს ეფექტური გამოძიება და დაიცვას ადამიანები ქვიარფობიური მუქარისა და ძალადობისგან. 

ანგარიშში ასევე მოცემულია მითითებები სხვადასხვა სავალდებულო დოკუმენტიდან. მათ შორის, ევროპის საბჭოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები, რომლებიც სექსუალურ ორიენტაციასა და გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის განვითარებაზე მუშაობენ.

იმის გათვალისწინებით, რომ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლთა მხარდამჭერ სერვისებზე საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე განსხვავებულია მედიის მიერ გეოგრაფიული დაფარვის მიხედვით, ანგარიშში დამხმარე სერვისების შექმნაზეცაა რეკომენდაცია. დოკუმენტის თანახმად, საჭიროა, დამხმარე სერვისების შექმნა მდგრადი დაფინანსებით, რომლებიც ლგბტი ადამიანების სპეციფიკური საჭიროებების მიმართ სენსიტიური იქნება. ასევე, აღნიშნულია, რომ ამ სერვისების შექმნა მეტ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს ძალადობა გამოვლილი ადამიანებისთვის ქვეყნის მასშტაბით.

ანგარიში ასევე გვიყვება ლგბტი პატიმრების მიმართ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების საკითხზე, რომელზეც ხშირად ხმამაღლა არ საუბრობენ და რომელიც უფლებადამცველთა ფოკუსს გარეთ რჩება. აქვე ნათქვამია, რომ კომიტეტს გადაუდებელ აუცილებლობად ესახება ამ საკითხებზე საპატიმროებში მომუშავე პერსონალის ცნობიერების ამაღლება და გადამზადება.

სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ, რომ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების შესახებ არსებული მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადონ, რადგან, კომიტეტის მოსაზრებით, საჭიროა, რომ ამგვარი დანაშაულების შესახებ მონაცემების შეგროვება შესაძლებელი იყოს. ამ მიდგომამ დაინტერესებულ მხარეებს წვდომა უნდა გაუზარდოს ლგბტი ადამიანების მიმართ სიძულვილის მოტივირებულ დანაშაულებსა და ინციდენტების მონიტორინგზე, მათ შორის, სასამართლოს შემდგომ დაკვირვებებზე.

კომიტეტი მოუწოდებს სახელმწიფოებს, მხარი დაუჭირონ ორგანიზაციებს, რომლებიც სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ლგბტი მსხვერპლებთან მუშაობენ. კომიტეტი მიიჩნევს, რომ საჭიროა ორგანიზაციებს თავიანთი ამოცანების შესასრულებლად ჰქონდეთ ფინანსური მხარდაჭერა, რაც მოიცავს ცნობიერების ამაღლებას, მონაცემთა შეგროვებასა და მონიტორინგს, ასევე, მსხვერპლთათვის მიზნობრივი მხარდაჭერის შეთავაზებას.

ანგარიშის მიხედვით, ამ რეკომენდაციების განხორციელებით წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ მეტად უსაფრთხო და ინკლუზიური საზოგადოების შექმნაში ყველა ინდივიდისთვის, განურჩევლად მათი სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, გენდერული გამოხატვისა და სქესობრივი მახასიათებლებისა.


ევროპის საბჭო ადამიანის უფლებათა წამყვანი ორგანიზაციაა ევროპის კონტინენტზე და 46 წევრ სახელმწიფოს აერთიანებს, მათ შორის, საქართველოს. წევრებს შორის 27 ევროკავშირის ქვეყანაა. ევროპის საბჭოს ყველა წევრ ქვეყანას ხელმოწერილი აქვს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, რომელიც შექმნილია ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დასაცავად.