ტესტი — რამდენად კარგად იცი შენი შრომითი უფლებები?

მედია აპრილი

ამ ტესტის მიზანია, შეამოწმოს, რამდენად კარგად გესმის ის ფუნდამენტური პრინციპები და რეგულაციები, რომლებიც იცავს შენს, როგორც დასაქმებულის, უფლებებს.

ტესტი შედგება 12 კითხვისგან.

ტესტი — რამდენად კარგად იცი შენი შრომითი უფლებები?


ქალთა ფონდი