სიძულვილი, ცენზურა, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა — “ოცნების” ინიციატივა პარლამენტშია

ქართულმა ოცნებამ ჰომოფობიური, ადამიანის უფლებების საწინააღმდეგო ცვლილებების პროექტი დააინიცირა, რომელიც, მათ შორის, შეკრებისა და გამოხატვის შემზღუდავ დათქმებსა და ცენზურას ითვალისწინებს.

ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო კანონი, რომელიც 8 პუნქტისგან შედგება, ითვალისწინებს შეკრების თავისუფლების აკრძალვას, რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაშია საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებასთან. კონსტიტუციაში პირდაპირ გვხვდება ჩანაწერი, რომ “ცენზურა დაუშვებელია” და საქართველოს მოქალაქეებს ინფორმაციის მიღებისა და თავისუფლად გაზიარების უფლება გარანტირებული აქვთ, თუმცა ქართული ოცნება აინიცირებს ცვლილებებს, რომლებიც კრძალავს იმ ნაწარმოებების, პროგრამისა და სხვა მასალების გავრცელებას, რომლებიც, მათ შორის, ერთი და იმავე სქესის ადამიანების ოჯახური ურთიერთობების “პოპულარიზაციისკენ” არის მიმართული.

წაიკითხეთ, რატომ არის რუსული და ჰომოფობიური ქართული ოცნების ინიციატივა: რის “დაცვასაც” წინასაარჩევნოდ ქართული ოცნება ცდილობს, რუსეთმა უკვე “დაიცვა” — ნახეთ როგორ

ქართული ოცნების მიერ შემოთავაზებული კანონპროექტის თანახმად, დამატება უნდა შევიდეს კონსტიტუციის 30-ე მუხლში, რომელიც ამჟამად ამგვარი ფორმულირებით არის:

  1. ქორწინება, როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით, ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობასა და ნებაყოფლობას.
  2. დედათა და ბავშვთა უფლებები დაცულია კანონით.

ქართული ოცნების ინიციატივა მე-3 პუნქტის დამატებას ითვალისწინებს, რომელშიც გაიწერება შემდეგი:

“ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვა უზრუნველყოფილია საქართველოს კონსტიტუციური კანონით, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის განუყოფელი ნაწილია”.

წარდგენილი კონსტიტიტუციური კანონი — “ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ” 8 პუნქტს ითვალისწინებს, რომელიც წინააღმდეგობაშია კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებებთან. [მედია აპრილი სრულად ემიჯნება ინიციატივის ჰომოფობიურ შინაარს და ფორმას და მხოლოდ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე გთავაზობთ დოკუმენტს იმ ფორმით, რომლითაც პარლამენტში შევიდა].

ქართული ოცნების ჰომოფობიური ინიციატივის თანახმად, უნდა გაჩნდეს შემდეგი ჩანაწერები:

  1. კანონმდებლობით შეიძლება მოწესრიგდეს ქორწინებასთან მიმსგავსებული მხოლოდ იმგვარი ურთიერთობა, რომელიც არანაკლებ 18 წლის ერთი გენეტიკური მამაკაცისა და ერთი გენეტიკური ქალის კავშირს ითვალისწინებს;
  2. არასრულწლოვანის შვილად აყვანა ან მინდობით აღზრდა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის შესაბამისად ქორწინებაში მყოფი მეუღლეების ან ჰეტეროსექსუალი პირის მიერ;
  3. აკრძალულია ადამიანის სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევა;
  4. სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გაცემულ დოკუმენტში მიეთითება მხოლოდ მდედრობითი ან მამრობითი სქესი, რომელიც მის გენეტიკურ მონაცემებს შეესაბამება;
  5. ბათილია საჯარო ხელისუფლების ან კერძო პირის ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების გამოყენებას პირდაპირი ან ირიბი ფორმით ზღუდავს;
  6. აკრძალულია იმგვარი შეკრება, რომელიც ერთნაირსქესიანი ოჯახური ან ინტიმური ურთიერთობის, ინცესტის, ერთნაირსქესიანი წყვილის ან არაჰეტეროსექსუალი პირის მიერ არასრულწლოვანის შვილად აყვანის ან მინდობით აღზრდის, სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევის ან სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების არგამოყენების პოპულარიზაციისკენ არის მიმართული;
  7. აკრძალულია იმგვარი შინაარსის ნაწარმოების, პროგრამის ან სხვა მასალის გავრცელება, რომელიც ერთნაირსქესიანი ოჯახური ან ინტიმური ურთიერთობის, ინცესტის, ერთნაირსქესიანი წყვილის ან არაჰეტეროსექსუალი პირის მიერ არასრულწლოვანის შვილად აყვანის ან მინდობით აღზრდის, სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევის ან სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების არგამოყენების პოპულარიზაციისკენ არის მიმართული;
  8. აკრძალულია საჯარო ან კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულების სასწავლო პროცესში იმგვარი ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც ერთნაირსქესიანი ოჯახური ან ინტიმური ურთიერთობის, ინცესტის, ერთნაირსქესიანი წყვილის ან არაჰეტეროსექსუალი პირის მიერ არასრულწლოვანის შვილად აყვანის ან მინდობით აღზრდის, სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევის ან სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების არგამოყენების პოპულარიზაციისკენ არის მიმართული.

პირველი ხუთი პუნქტი ადამიანის იდენტობის წინააღმდეგ მიმართული დათქმებია, რომელთა შედეგად, მაგალითად, ტრანსგენდერ ადამიანებს შეიძლება შეეზღუდოთ წვდომა ჰორმონებზე და ზოგადად, ტრანზიციის პროცესზე, რაც ისედაც არ არის მარტივი და საქართველოში ადამიანები ამ გზაზე უამრავ დაბრკოლებასა თუ შეზღუდვას აწყდებიან. ქართული ოცნებისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა 2017 წლის ჩანაწერი “ქორწინების, როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირის” შესახებ და ამჯერად, “ერთი გენეტიკური ქალისა და კაცის” ფორმით არის მოხსენიებული.

ბოლო სამი პუნქტი კი შეკრებასა და გავრცელებას ეხება და მოსალოდნელია გავლენა გამოხატვის თავისუფლებაზე, მათ შორის, არამხოლოდ საპროტესტო აქციებზე, არამედ, მედიაში, ლიტერატურაში, კინოში, თეატრში და ა.შ. ამ ჩანაწერის მიხედვით, არსებობს საფრთხე, რომ ქართულ ტელევიზიაში ან გაქირავების საიტებზეც შეიძლება აიკრძალოს ფილმები და სერიალები ან არ დაცენზურდება წიგნები. მაგალითად, შევძლებთ თუ არა ვნახოთ ისეთი ფილმები და სერიალები, როგორიცაა: “ჩემი ცოლის დაქალები”, “გრეის ანატომია”, “თანამედროვე ოჯახი”, “და ჩვენ ვიცეკვეთ” და ა.შ.?