რას ფიქრობენ ახალგაზრდები — დეტალები FES-ის კვლევიდან

25 სექტემბერს ფრიდრიხ ებერტის ფონდმა ქართველი ახალგაზრდების შესახებ კვლევა გამოაქვეყნა. კვლევაში სახელად “დამოუკიდებელი საქართველოს თაობა: იმედებსა და გაურკვევლობას შორის” არაერთი საინტერესო, ამავდროულად პრობლემური დეტალი გამოიკვეთა. 

მაგალითად, გამოჩნდა, რომ ახალგაზრდები დემოკრატიას უფრო მეტად უკავშირებენ პიროვნულ და სიტყვის თავისუფლებას და ხალხის მმართველობას და ევროპას უმეტესად დადებითად აფასებენ. თუმცა, აქვე ვკითხულობთ, რომ მათი უმრავლესობა ფინანსურად სხვაზეა დამოკიდებული და არ გააჩნიათ პირადი შემოსავალი, მესამედი კი განათლებას არ იღებს.  როგორც კვლევის ავტორები წერენ, პოლიტიკური ცნობიერების დონე ახალგაზრდებში შემაშფოთებლად დაბალია. მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით მეტ ახალგაზრდას აქვს სხვა სახის სამოქალაქო მონაწილეობის (მაგალითად, მოხალისეობის) გამოცდილება, პროცენტული მაჩვენებლები აქაც საგანგაშოდ დაბალია.

კვლევის მიხედვით, ახალგაზრდები ყველაზე ტოლერანტულები არიან ადამიანთა ისეთი ჯგუფების მიმართ, როგორებიცაა მრავალშვილიანი დედები, ძალიან რელიგიური ადამიანები, იძულებით გადაადგილებული პირები (დევნილები) და ლტოლვილები და ყველაზე მეტად ადამიანების სამ კატეგორიას უარყოფენ:

  • ნარკოტიკზე დამოკიდებული ადამიანები — 61%;
  • ქვიარ ადამიანები — 46%;
  • ადამიანები რუსეთიდან — 44%, რომელთაც ახალგაზრდები საქართველოში შესვლას აუკრძალავდნენ.

კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა დიდი უმრავლესობა, არასოდეს ამართლებს ფიზიკურ ან სიტყვიერ აგრესიას ან ძალადობას ქვიარ ადამიანების მიმართ, მათი დამოკიდებულება სექსუალური უმცირესობების მიმართ უარყოფითია. უფრო მეტიც, ახალგაზრდები ფიქრობენ, რომ სექსუალურ უმცირესობებს თავიანთი ორიენტაციის გამო მკურნალობა სჭირდებათ. ახალგაზრდა ქალები და თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდები უფრო მეტად ტოლერანტულები არიან: ქვიარ ადამიანების მიმართ ფიზიკურ აგრესიას არასოდეს ამართლებს ქალების 82%, კაცების 71 პროცენტთან შედარებით. ამავდროულად, დედაქალაქში ახალგაზრდები მეტი მიმღებლობით გამოირჩევიან ქვიარ-ადამიანების მიმართ, სხვა ქალაქებსა და სოფლად მცხოვრებ ახალგაზრდებთან შედარებით. 

ქვიარ ჯგუფები საქართველოში ხშირად აწყდებიან ფიზიკურ და სიტყვიერ აგრესიას, მათ ეზღუდებათ გამოხატვის თავისუფლება და ფუნდამენტური უფლებებით სარგებლობის შესაძლებლობა არ აქვთ. კვლავის მსგავსი შედეგები მიუთითებდეს, რამდენად დიდი გავლენა აქვს სახელისუფლებო და პრორუსული ჯგუფების პროპაგანდას, რომელიც მათთან აფილირებული ტელევიზიებითა და სოციალური ქსელებით ვრცელდება. მითი იმის შესახებ, რომ სექსუალური ორიენტაცია დაავადებაა და შესაძლოა განიკურნოს, რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ნარატივია. 

კვლევაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ახალგაზრდები ყველაზე მნიშვნელოვან ღირებულებებად ასახელებენ პარტნიორების ერთგულებას (95%), პასუხისმგებლობის აღებას (95%), დამოუკიდებლობას (95%) და წარმატებულ კარიერას (93%). ოჯახური ღირებულებები, როგორიცაა შვილების ყოლა (88%) და დაქორწინება (77%) საკმაოდ ან ძალიან მნიშვნელოვნად ითვლება. 

გარდა ამისა, კვლევამ აჩვენა, რომ: 

  • ახალგაზრდების 65% ამბობს, რომ ისინი ფინანსურად, მეტწილად, სხვა ადამიანებზე არიან დამოკიდებულნი;
  • ახალგაზრდა კაცებს, ასევე, მათ, ვინც 25-29 ასაკობრივ ჯგუფშია, თბილისში ცხოვრობს და უმაღლესი განათლება აქვს, უფრო ხშირად გააჩნიათ საკუთარი შემოსავალი, ვიდრე ახალგაზრდა ქალებს, მათ, ვინც 24 წლამდე ასაკშია, თბილისის გარეთ ცხოვრობს და საშუალო განათლება აქვს;
  • სწავლის პროცესში მყოფ გამოკითხულთა 69% მიიჩნევს, რომ მიღებული განათლება მათ შრომის ბაზრისთვის სათანადოდ ამზადებს, ამის მიუხედავად, 58% აცხადებს, რომ ამჟამად დასაქმებული არ არის.
  • მათთვის ყველაზე სანდო ინსტიტუტებია ჯარი — 74%, ეკლესია და რელიგიური ინსტიტუტები — 67%, ამას მოსდევს პოლიცია — 48% და სასამართლო — 39%.

კვლევის მეთოდოლოგია გაერთიანებული სამეფოს კვლევითმა კომპანიამ R-Research Limited-მა შეიმუშავა, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დასკვეთით და მასთან კონსულტაციის საფუძველზე. საქართველოში 14-29 წლის ახალგაზრდების დამოკიდებულებების, აღქმებისა და მოსაზრებების შესწავლის მიზნით, მეთოდოლოგია მოიცავდა როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი კვლევის მეთოდებს. რაოდენობრივი მონაცემები 2022 წლის 30 მაისიდან 2022 წლის 16 ივნისამდე პერიოდში მოგროვდა.

IPM Research-მა 14-29 წლის ახალგაზრდების წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე 1206 რესპონდენტი გამოკითხა. რესპონდენტები სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი კლასტერული შერჩევის საფუძველზე ასაკობრივი და გენდერული კვოტის გათვალისწინებით შეირჩა. ინტერვიუების საშუალო ხანგრძლივობა 45 წუთს შეადგენდა, სტანდარტული გადახრა კი 14,38 წუთი იყო. 

რაც შეეხება კვლევის თვისებრივ ნაწილს, თბილისში ოთხი ფოკუს-ჯგუფი 14-29 წლის ახალგაზრდების მონაწილეობით ჩატარდა. მონაცემები წარმოდგენილია რელევანტური დამრგვალების წესის შესაბამისად. ზოგიერთ შემთხვევაში, პროცენტული მაჩვენებლები შეიძლება არ დაჯამდეს 100 პროცენტად თვითნებური განსაზღვრის გარეშე, შესაბამისად საწყისი მაჩვენებელი შენარჩუნდა. ამით აიხსნება შესაძლო გადახრა გრაფიკებში.