პარლამენტმა კონსტიტუციური მისწრაფების დამაზიანებელი სამართლებრივი აქტები არ უნდა მიიღოს — ომბუდსმენი

Formulanews

სახალხო დამცველი ქართული ოცნების ინიციირებულ “უცხოური გავლენის გამჭვრივალობის” ანუ რუსულ კანონზე და მის მიზნებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ზრდის ლეგიტიმური მიზანი არაპროპორციულ ჩარევის გარეშე უნდა მიიღწეს და არ უნდა გამოიხატოს ორგანიზაციების სტიგმატიზებასა და ადამიანის უფლებების შელახვაში.

სახალხო დამცველი წერს, რომ მიზნის მიღწევა მოქმედ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანით შეიძლება და საუბრობს, eAIMS მონაცემთა ბაზის შესახებ, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

“eAIMS მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიქმნა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ერთობლივი მუშაობის შედეგად. აღნიშნული ბაზა განთავსებულია ვებ-გვერდზე, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის. ის შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს მოიპოვოს ინფორმაცია ყველა დონორის, დაფინანსების ტიპის, პროექტის და თემატური მიმართულების შესახებ. ამავე პორტალზე, ძალიან იოლი საძიებო სისტემის საშუალებით შესაძლებელია ინახოს ორგანიზაციების მიერ გაწეული ხარჯების ოდენობაზე ინფორმაცია”, — წერს სახალხო დამცველი. 

მისი მოსაზრებით, „გრანტის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის და ზემოაღნიშნული eAIMS მონაცემთა ბაზის მოდიფიცირებით, შესაძლებელია მარტივად იქნას მიღწეული საგარეო დახმარების ნაკადების გამჭვირვალობის და მიმღები ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულების გაზრდის ლეგიტიმური მიზანი.

განცხადებაში ნახსენებია ეუთო/ოდირის გასული წლის შეფასება მსგავსი კანონპროექტის შესახებ, როგორც ადამიანის ძირითად უფლებებთან შეუსაბამო ინიციატივა. ასევე, კონსტიტუციური ვალდებულება:

“საქართველოს კონსტიტუციაში აღნიშნულია, რომ კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში ყველა ზომა უნდა მიიღონ ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად.

აღნიშნული განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია, ვინაიდან, გაერთიანების და გამოხატვის თავისუფლებასთან, აგრეთვე პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებასთან მიმართებით, სხვა ქვეყნების კანონმდებლობაში ასახული მსგავსი მოწესრიგება ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლომ, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისმა(OSCE/ODIHR), ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა, ვენეციის კომისიამ და გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა უარყოფითად შეაფასეს”.

სახალხო დამცველის აზრით, პარლამენტმა არ უნდა მიიღოს არც ერთი სამართლებრივი აქტი, რამაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას საქართველოს კონსტიტუციური მისწრაფების აღსრულებას, ევროკავშირსა და NATO-ში გაწევრიანების შესახებ.

ომბუდსმენი ყურადღებას ამახვილებს პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და გასაჯაროების საფუძველზეც, რომელიც წინააღმდეგობაშია პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებასთან. ის მზაობას გამოხატავს, რომ დამატებითი კონსულტაციების გამართოს რუსული კანონის ავტორებთან — “განსახილველი ინიციატივების ადამიანის უფლებების სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით”.


წაიკითხეთ:

რა წერია ხელახლა ინიცირებულ რუსულ კანონში — დეტალურად

დისქლეიმერი