კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის რუსული კანონის დაუყოვნებლივ გაწვევას მოითხოვს

კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის, რომელიც 50 ადგილობრივ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციას აერთიანებს, რუსულ კანონს შემაშფოთებელს უწოდებს და აცხადებს, რომ ის საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას. ამავდროულად, ხაზს უსვამენ, რომ ის ცალსახად ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ქვეყანაში ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით.

“საქართველოს ბავშვის უფლებათა კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულების მიუხედავად, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს პარლამენტის მიერ ნებისმიერი კანონპროექტის ინიცირებისას, კანონპროექტის ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასებას, ასეთი შეფასება მოცემული კანონპროექტის შემთხვევაში არ განხორციელებულა და კანონპროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნული ჩანაწერის არსებობა („კანონპროექტი არ ახდენს გავლენას ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე“), არის ფორმალური”, — აღნიშნულია განცხადებაში.

აქვე ჩამოთვლილია ის გარემოებები, რის გამოც კანონი უარყოფით გავლენას იქონიებს ქვეყანაში ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე:

  • ბავშვზე ზრუნვის სფეროს (მზრუნველობამოკლებულ და მიუსაფარ ბავშვთა, სხვადასხვა მოწყვლადი კატეგორიების ბავშვთა და მათი ოჯახების, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების, შშმ ბავშვების) მომსახურებების მიმწოდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერის მნიშვნელოვან წყაროს (როგორც ფინანსურს, ასევე ექსპერტულს) წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციები, ევროკავშირისა და აშშ-ის მთავრობები და „უცხოური ძალის გავლენის გამტარებელი ორგანიზაციის“ სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში, მათი მხრიდან შემცირდება ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის მომსახურების მიმწოდებელი არსამათავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა, რაც გამოიწვევს ადგილობრივი ორგანიზაციების ნაწილის საქმიანობის შეფერხებას, შემცირებას და, რიგ შემთხვევაში კი, ლიკვიდაციას;
  • კანონი გამოიწვევს ადგილობრივი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების სტიგმატიზებას და დისკრედიტაციას, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის „უცხოური ძალის გავლენის გამტარებელი ორგანიზაციის” სტატუსის მინიჭების გამო;
  • კანონი ქმნის მომსახურებებში ჩართული ბენეფიციარების პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და გასაჯაროების აშკარა საფრთხეს;
  • ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მზრუნველობამოკლებული, შშმ და სხვა მოწყვლადი კატეგორიის ბავშვებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სხვადასხვა სახელმწიფო და მუნიციპალური მომსახურება შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერის შედეგად. ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის საქმიანობაში ხელშეშლის, რიგ შემთხვევებში კი მათი გაუქმების შემთხვევაში, არსებობს საფრთხე, რომ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყვლადი კატეგორების ბავშვებისათვის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოებისთვის საჭირო მომსახურების და პროგრამების განვითარებას და სრულფასოვნად მიწოდებას.

კოალიცია მოითხოვს კანონის დაუყოვნებლივ გაწვევას და ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების პრინციპის დაცვით, ადგილობრივ და საერთაშორისო პარტნიორებთან საქართველოში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ერთობლივ მუშაობას.