გენდერული გამოხატვა — მნიშვნელობა, ტიპები და რჩევები

Digital Frontiers Institute

გენდერული გამოხატვა (იგივე „გენდერული ექსპრესია“; ინგლ. Gender expression) გულისხმობს იმას, თუ რა ფორმით და როგორ გამოხატავენ ადამიანები საკუთარ გენდერულ იდენტობას და წარუდგენენ სამყაროს. ეს შეიძლება ხდებოდეს ჩაცმულობით, ვარცხნილობით, ინტერესებით, სხეულის ენით, ხმით, მანერებით, ქცევებითა თუ სხვა ფორმით. ბევრი ადამიანისთვის არსებობს „შეუთანხმებლობა“, თუ რას მოელის საზოგადოება მათგან მათი გენდერის გამო და, რეალურად, როგორ სურთ თავად მათ საკუთარი თავისა და საკუთარი გენდერული იდენტობის გამოხატვა.

მაგალითად, დაბალზე შეჭრილი თმა ხშირად მასკულინურ ვარცხნილობად განიხილება, ხოლო კაბების ჩაცმა — ფემინურ ჩაცმულობად. ამგვარი თვითგამოხატვა ხშირად შეიძლება არ ემთხვეოდეს იმას, რასაც ელიან ადამიანისგან მისი გენდერის გამო. მაგალითად, სისგენდერ (ადამიანი, რომლის გენდერული იდენტობაც ემთხვევა მისთვის დაბადებისას მინიჭებულ სქესს) ქალს შეიძლება ძალიან მასკულინური გამოხატვა ჰქონდეს, მაგრამ საკუთარ თავს ქალად აიდენტიფიცირებდეს.

ამ სტატიაში განვიხილავთ, რა განსხვავებაა გენდერულ გამოხატვასა და გენდერულ იდენტობას, სექსუალურ ორიენტაციას თუ სქესისა და გენდერის აღწერის სხვა ფორმებს შორის.

გენდერული გამოხატვის მნიშვნელობა

გენდერს, როგორც კონცეფციას, მრავალი განზომილება აქვს. როდესაც ვსაუბრობთ, ადამიანი სისგენდერია თუ ტრანსგენდერი, ვგულისხმობთ იმას, თუ რამდენად შეესაბამება ან არ შეესაბამება ადამიანის გენდერული იდენტობა მისთვის დაბადებისას მინიჭებულ სქესს.

თუმცა, გენდერული გამოხატვა სულ სხვა რამაა. ის აღნიშნავს იმას, თუ როგორ წარუდგენენ ადამიანები საკუთარ თავს სამყაროს იმ ასპექტებში, რომლებიც საზოგადოებამ ისინი შეიძლება დააკავშიროს ამა თუ იმ გენდერთან.

ადამიანთა უმეტესობისთვის გენდერული გამოხატვა შეესაბამება საზოგადოებრივ წარმოდგენებს მათი გენდერული იდენტობის შესახებ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მასკულინური იდენტობის მქონე ადამიანები საუბრობენ, იცვამენ თუ იქცევიან ისე, როგორც, ჩვეულებრივ, „მასკულინურადაა“ მიჩნეული, ფემინური იდენტობის მქონე ადამიანებს კი, როგორც წესი, ისეთი სტილი და ქცევა ახასიათებთ, რომელიც „ფემინურადაა“ მიჩნეული.

► გენდერული გამოხატვა ხშირად შეესაბამება ადამიანის გენდერულ იდენტობას, თუმცა ის შეიძლება განსხვავდებოდეს იმისგან, თუ რა წარმოუდგენია კონკრეტულ კულტურასა თუ საზოგადოებას მასკულინურ და ფემინურ ქცევად.

გენდერული გამოხატვა სოციალური კონსტრუქტია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება არსებობდეს საერთო სოციალური მოლოდინები გენდერთან მიმართებით. თუმცა ის ასევე ნიშნავს, რომ, მაგალითად, ვარცხნილობის ან ჩაცმულობის სტილი, რომელიც ფემინურად მიიჩნევა ერთ დროსა თუ ადგილას, შეიძლება მასკულინურად მიიჩნეოდეს სხვა დროსა და ადგილას.

საზოგადოება ზოგჯერ გენდერული გამოხატვის „რეგულირებას“ იწყებს. მაგალითად, აიძულებს ან უბიძგებს ქალებს, ჩაიცვან კონკრეტული ტანსაცმელი, კაცებმა კი — სხვა, რათა მათთვის ხელმისაწვდომი გახდეს სკოლაში, სამსახურსა თუ საჯარო ცხოვრებაში სრულუფლებიანი მონაწილეობა. გენდერზე არსებული წარმოდგენები შეიძლება აისახოს ვარცხნილობებთან დაკავშირებულ წესებშიც. ზოგადად, კულტურის მხრიდან გენდერული როლების მოთხოვნები შეიძლება ძალიან მრავალფეროვანი იყოს, დაწყებული სტილით და დამთავრებული ფიზიკური და ემოციური ძალადობით. ყველა გენდერის ადამიანისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნისთვის საჭიროა ამ აშკარა თუ ბუნდოვანი გენდერული ნორმების კარგად ცოდნა და გააზრება, რათა მოხერხდეს კულტურული „გენდერული პოლიციის“ წესების დაძლევა.

კვლევის თანახმად, ტრანსგენდერი და გენდერულად არაკონფორმული (ის ადამიანები, ვისი გენდერული გამოხატვაც განსხვავდება საზოგადოებრივი წარმოდგენებისა და მოლოდინებისგან მათი გენდერის შესახებ) ადამიანები დისკრიმინაციის უფრო დიდი რისკის ქვეშ არიან, ვიდრე LGBTQ+ თემის სხვა წევრები.

გენდერული გამოხატვის ტიპები

გენდერული გამოხატვა ხშირად გულისხმობს იმას, თუ როგორ გრძნობს და გამოხატავს ადამიანის კაცისა და ქალის გენდერული ბინარულობის სხვადასხვა ასპექტს, თუმცა გენდერულმა გამოხატვამ ასევე შეიძლება მოიცვას ისეთი მახასიათებლები, რომლებიც შეიძლება იყოს:

  • მასკულინური
  • ფემინური
  • გენდერულად ნეიტრალური
  • ანდროგინული
  • გენდერულად კონფორმული
  • გენდერულად არაკონფორმული

მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ ამ გამოხატვებზე გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი როლები და კულტურული სტერეოტიპები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი არ არის სტატიკური და შეიძლება დროთა განმავლობაში შეიცვალოს.

ქცევები, ჩაცმულობა და სხეულის ენაც კი — ყველა მათგანი სოციალური კონსტრუქტია და მათ, როგორც წესი, მასკულინურობას ან ფემინურობას მივაკუთვნებთ. ამ ბინარულობამ (ორბუნებოვნებამ) შეიძლება შეუზღუდოს ადამიანებს საკუთარი თავის ისე გამოხატვა, როგორც თავად სურთ, რადგან ეშინოდეთ ხალხის მხრიდან უარყოფითი რეაქციის.

ზოგი ადამიანი შეიძლება ძლიერად გრძნობდეს მიკუთვნებულობას კონკრეტულ გენდერთან, ხოლო სხვებს შეიძლება უფრო ნეიტრალური ან შერეული გრძნობები ჰქონდეთ. ადამიანის შინაგანი გენდერული იდენტობა შეიძლება ასევე არ ემთხვეოდეს მათ გარეგან გენდერულ გამოხატვას. მაგალითად, ადამიანი, რომლისთვისაც დაბადებისას მინიჭებული სქესი ქალია, შეიძლება საკუთარ თავს კაცად აიდენტიფიცირებდეს, მაგრამ აგრძელებდეს საკუთარი გენდერის ისე გამოხატვას, როგორც სტერეოტიპულად ფემინურ თვისებებად, ქცევებად თუ როლებადაა მიჩნეული.

გენდერული გამოხატვა და ჯანდაცვა

თავად გენდერული გამოხატვა არ საჭიროებს რაიმე ფორმით სამედიცინო დახმარებას თუ ჩარევას. თუმცა, მან შეიძლება გავლენა იქონიოს ჯანდაცვის სერვისებთან წვდომაზე და მოწოდებული სერვისების ხარისხზე. ის ადამიანები, რომელთა გენდერული გამოხატვაც განსხვავდება მათთვის დაბადებისას მინიჭებული სქესისგან მოსალოდნელი გამოხატვისგან, შეიძლება უფრო მეტ უარყოფით წინასწარგანწყობას, მიკერძოებასა და შევიწროებას წააწყდნენ ჯანდაცვის სერვისების პროვაიდერების მხრიდან.

ეს ასეა როგორც ტრანსგენდერი ადამიანების, ისე ლესბოსელი, გეი და ბისექსუალი ადამიანების შემთხვევაში. პრობლემებს ასევე აწყდებიან ის ადამიანები, რომელთა გენდერული ექსპრესიაც სცდება სერვისის პროვაიდერის მოლოდინებს.

2020 წელს Lambga Legal-მა გამოაქვეყნა ანგარიში „When Healthcare Isn’t Caring“ (ქართ. „როდესაც ჯანდაცვა არ გიცავს“) ჯანდაცვის სფეროში დისკრიმინაციის შესახებ. ანგარიში მოიცავდა განსხვავებული გენდერული გამოხატვის მქონე ადამიანებს. რესპონდენტების 30% შიშობდა, რომ ათი გამოხატვის გამო სამედიცინო პერსონალი განსხვავებულად მოექცეოდა.

► დაუფარავი დისკრიმინაცია ერთადერთი საფრთხე არ არის ზოგიერთი პაციენტის გენდერული გამოხატვის მიმართ. როდესაც ექიმები და სხვა სამედიცინო მუშაკები გენდერის შესახებ საკუთარ აღქმებსა და წინასწარგანწყობებს არ განაცალკევებენ მათი სამუშაოსგან, ამან შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი და ტრავმა მიაყენოს პაციენტებს. ვინაიდან სამედიცინო პროფესიონალებს განსაზღვრული ავტორიტეტი აქვთ თავიანთ პაციენტებზე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მათ ესმოდეთ გენდერული იდენტობისა თუ გენდერული გამოხატვის ნიუანსები.

► გახსოვდეთ, რომ ექიმებს სჭირდებათ ადამიანისთვის დაბადებისას მინიჭებული სქესის ცოდნა, რათა ჩაატარონ შესაბამისი გამოკვლევები, მაგალითად, საშვილოსნოს ყელის კიბოს ან პროსტატის კიბოს სკრინინგი.

როგორ მოვიქცე, თუ მიჭირს გენდერული თვითგამოხატვა?

თუკი გაწუხებთ თქვენს გენდერულ გამოხატვასთან დაკავშირებული პრობლემები, მათთან გასამკლავებლად შეიძლება, რამდენიმე რამ დაგეხმაროთ:

  • გაესაუბრეთ პროფესიონალს: მენტალური ჯანმრთელობის ისეთ პროფესიონალთან საუბარი, რომელსაც კარგად ესმის გენდერი და გენდერული გამოხატვა, დაგეხმარებათ იმაში, რომ უკეთ გამოიკვლიოთ თვენი იდენტობისა და გენდერული გამოხატვის სხვადასხვა ასპექტი;
  • იზრუნეთ საკუთარ თავზე: საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა თქვენი კეთილდღეობის მნიშვნელოვანია ნაწილია. გამონახეთ დრო ისეთი აქტივობებისთვის, რომლებიც გსიამოვნებთ, და იმუშავეთ იმაზე, რომ პატარ-პატარა ნაბიჯები გადადგათ საკუთარ ფიზიკურ და მენტალურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის თვალსაზრისით;
  • იპოვეთ თვითგამოხატვის ახალი გზები: თუნდაც ჯერ არ იყოთ მზად, რომ საკუთარი გენდერი ისე გამოხატოთ, როგორც თავად ისურვებდით, პატარა ცვლილებების განხორციელება მაინც შეგიძლიათ. ჩაატარეთ ექსპერიმენტები გენდერული გამოხატვის სხვადასხვა ფორმასთან დაკავშირებით და იპოვეთ ის, რაც გაბედნიერებთ და თავს უფრო კომფორტულად გაგრძნობინებთ. მაგალითად, ვარცხნილობისა და ჩაცმის სტილის შეცვლა კარგი პირველი ნაბიჯებია გენდერული თვითგამოხატვის დასაწყებად;
  • ეძიეთ მხარდაჭერა: თქვენი დახმარება შეუძლიათ მეგობრებს, ოჯახის წევრებს, პარტნიორ(ებ)ს, თემის წევრებსა თუ სხვა ადამიანებს, რომლებსაც ესმით თქვენი შეგრძნებები თქვენს გენდერულ გამოხატვასთან მიმართებით. თუკი გარშემო არ გყავთ ადამიანები, რომლებიც დაგეხმარებიან და მხარს დაგიჭერენ, შეგიძლიათ მათი პოვნა ონლაინ ან სხვადასხვა სივრცეში სცადოთ.

► გახსოვდეთ, რომ საზოგადოებრივი როლები, მოლოდინები და სტერეოტიპები მასკულინურობისა და ფემინურობის შესახებ არ არის სტატიკური და ისინი შეიძლება შეიცვალოს სხვადასხვა დროსა და კულტურაში.

წყარო: VerywellHealth, VerywellMind